Moksha + Machetazo + Moho + Orthodox + Warchetype 7 oct. BCN